Opleiding kinder/jeugdcounseling en psychotherapie

 

In de kinderhulpverlening staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Factoren die de ontwikkeling kunnen bemoeilijken kunnen komen vanuit de omgeving of vanuit het kind zelf. Een gezonde omgeving geeft het kind de mogelijkheid zich optimaal te ontplooien.

De kindertherapeut heeft oog voor het ontwikkelingsproces van het kind en de wisselwerking tussen kind en omgeving en merkt belemmeringen op. Een gezonde omgeving wordt gecreëerd door de betrokkenen bewust te maken van de invloed op de ontwikkeling, door schadelijke factoren uit te sluiten en belemmerende factoren te beperken.

De binnenwereld van het kind kan zo bijzonder zijn dat de omgeving de noden van het kind niet kan vervullen. Het kan zijn dat het voor het kind of opvoeders nodig is door een deskundige te worden bijgestaan in het ondersteunen van het kind om tot passende volwassenheid te komen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de begeleiding vorm te geven:

  • individuele counseling of psychotherapie en coaching voor het kind
  • training voor het kind
  • ouderbegeleiding
  • oudercursus
  • gezinstherapie

In de opleiding leert u op verschillende wijzen professionele ondersteuning te bieden bij hulpvragen met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. ..

Leerjaar één en twee: integratieve kinder– en jeugdcounseling
Gedurende de eerste twee jaren van de in het totaal vierjarige Post-HBO conforme opleiding, leert u hoe u het kind, de ouders of andere betrokkenen kunt begeleiden bij hulpvragen die o.a. te maken hebben met faalangst, pesten of gepest worden, agressief gedrag, hoogbegaafdheid, spanningsklachten, hechtingsproblemen en rouw.

U leert de achtergrond van de hulpvraag in beeld te brengen: hoe deze is ontstaan, hoe zij in stand wordt gehouden en welke betekenis zij inmiddels heeft gekregen in het leven van het kind. U leert een begeleidingsplan op te stellen en indien nodig, ouders en andere betrokkenen helderheid te geven over welke bijdrage zij kunnen leveren in de begeleiding.

Enkele onderwerpen uit de lesstof van het eerste leerjaar zijn: communicatieve vaardigheden, therapeutische relatie, overdrachtsneurose, bevestigingsleer, gestaltpsychotherapie, ontwikkelingspsychologie, hoogbegaafdheid, typeleer, groepsdynamica en het opstellen van een behandelplan.

Enkele onderwerpen uit de lesstof van het tweede leerjaar zijn: praktijkvoering, wetskennis, ethiek, suïcide, rouw, faalangst, rationeel emotieve therapie, kortdurend oplossingsgerichte psychotherapie, gezinsdynamica, kindermishandeling, slaapstoornissen en incontinentie.

Om tot een optimale integratie van de lesstof te komen past u vanaf het begin van het tweede leerjaar, het binnen de opleiding geleerde toe in begeleidingssituaties in uw eigen praktijk. De procesverslagen die u van deze sessies maakt, worden tijdens supervisies besproken.

Leerjaren drie en vier: integratieve kinder– en jeugdpsychotherapie
Vanaf het derde jaar leert u kinderen te begeleiden bij wie het ontwikkelingsproces op een dieper niveau gestagneerd is. U kunt hierbij denken aan psychiatrische ziektebeelden en existentiële problematiek.

Enkele onderwerpen uit de lesstof van het derde leerjaar zijn: hedendaagse psychotherapie, psychopathologie, de spirituele ontwikkeling van het kind, analytische psychotherapie, werken met dromen, gebruik van spelmateriaal, zelfverwondend gedrag, omgaan met verslavingen en eetstoornissen.

Enkele onderwerpen uit de lesstof van het vierde jaar: existentiële psychotherapie, persoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling, dubbeldiagnosesen en coaching van kinderen met een DSM 5 diagnose..

Inclusief de erkende opleiding Psychosociale Basiskennis
De opleiding integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie wordt gegeven inclusief de in het leerplan geïntegreerde opleiding Psychosociale Basiskennis. De opleiding Psychosociale Basiskennis van Vesta voldoet aan de door Plato opgestelde richtlijnen en eindtermen en is geaccrediteerd door de SNRO. 

Één opleiding twee afstudeerrichtingen
Studenten van de kinderopleiding en studenten van de volwassenopleiding volgen dezelfde leerroute. Zij hebben gezamenlijk college, werkgroep en leertherapie. Zo krijgt u kennis over de psychische ontwikkeling van de mens gedurende het héle leven. Het verschil tussen beide opleidingen betreft de praktijkervaring die u als student opdoet. U start gedurende uw opleiding een praktijk voor kinder- en jeugdtherapie of een praktijk waarin u integratieve therapie te biedt aan volwassen cliënten. De supervisie gesprekken hierover vinden individueel online plaats.

Certificaat Kinder- en Jeugdcoach.
Na afronding van de keuzemodule coaching-vaardigheden, aan het begin van het derde studiejaar, ontvangt u het certificaat Kinder- en Jeugdcoach.   

Vooropleiding
U kunt aan deze opleiding deelnemen wanneer u een opleiding op minimaal HBO-niveau heeft afgerond of aantoonbaar beschikt over ten minste een HBO werk- en denkniveau.

Leertherapie
Binnen leertherapie komt de student middels zelfonderzoek tot zelfkennis en zelfhantering die nodig is voor professioneel therapeutschap. Daarnaast raakt u gedurende de sessies als aankomend therapeut vertrouwd met de cliëntpositie. Leertherapie wordt in een doorgaande groep gegeven. Individuele sessies, experimenten, groepsinteracties en  -oefeningen worden gebruikt als leermiddelen. De leertherapie wordt gegeven in blokken van 10 bijeenkomsten. Eens in de vier weken is er een bijeenkomst op vrijdag van 14.30 uur tot 17.00 uur 

  Mimimaal aantal uren leertherapie
Leerjaar 1 25
Leerjaar 2 25
Leerjaar 3 25
Leerjaar 4 25

 

Werkgroepbijeenkomsten
Tussen de opleidingsdagen door, komt u per jaar tien dagen (60 uur totaal) met uw medestudenten bijeen om theorie door te nemen, groepsopdrachten uit te voeren en praktisch met elkaar te oefenen.

Supervisie
Supervisie is begeleiding die de student ontvangt bij het integreren van de theorie in het praktisch handelen. Het uitgangspunt daarbij is dat de aankomend therapeut, binnen de maatschappelijke eisen die gesteld worden aan de hedendaagse psychotherapie, zijn/haar eigen stijl leert ontdekken.

  Mimimaal aantal uren supervisie/reflectie
Leerjaar 1 10
Leerjaar 2 30
Leerjaar 3 30
Leerjaar 4 30


Tijdens supervisiebijeenkomsten in het eerste leerjaar zult u begeleid worden in het opzetten van uw praktijk. Onderwerpen als ondernemerschap, wetskennis en profilering als therapeut zullen centraal staan.

In de volgende leerjaren staat het begeleiden van oefencliënten en cliënten centraal. Elke door de student te geven sessie wordt met de supervisor voorbesproken en geëvalueerd aan de hand van een door de student gemaakt verslag van de gegeven sessie. Cliëntgerichte supervisie zal voornamelijk individueel worden gegeven. 

EHBO diploma 
Vanaf het begin van het tweede studiejaar dient u in het bezit te zijn van een geldig door Weijs en Hooft afgegeven EHBO diploma en het door hen afgegeven diploma Kinder-EHBO. U volgt jaarlijks een herhalingsbijeenkomst bij Weijs en Hooft.

Diploma’s en certificaten
Uw tweede studiejaar sluit u af met het tussen-examen tot Integratief kinder- en jeugdcounselor. Gedurende het derde studiejaar behaalt u (zonder extra kosten) het diploma Psychosociale Basiskennis.  Uw derde studiejaar sluit u af met het certificaat Kinder- en jeugdpsychotherapie/Basis. Na afronding van het vierde jaar ontvangst u het diploma Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie

Vergoeding van uw sessies door zorgverzekeraars.
Afhankelijk van uw vooropleiding kunt u zich, na afronden van het tweede studiejaar óf na het behalen van uw diploma integratieve psychotherapie, als volwaardig lid van verschillende beroepsverenigingen laten registreren. De sessies die u geeft zijn vanaf dat moment BTW vrijgesteld en worden door verschillende zorgverzekeraars vergoed. 

Structuur
De opleiding integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie duurt in totaal vier jaar (incl. de eerste twee jaar integratieve kinder- en jeugdcounseling). Per jaar heeft u 15 dagen les van 11.15 uur tot 17.15 uur. De volledige studiebelasting voor het 4-jarig traject bedraagt 240 ECT's. Inclusief het werken van uw eigen praktijk is dat gemiddeld 20 uur per week.

Elke lesdag staat een onderwerp centraal dat eerst theoretisch wordt behandeld waarna, door middel van experimenten en voorbeeld- en oefensessies, een koppeling plaatsvindt naar de praktijk.

Aanvang
U kunt in september met uw opleiding beginnen.

Kosten
De kosten voor deelname zijn €4950 collegegeld per jaar, plus €850 per jaar voor leertherapie en maximaal €125 per jaar voor literatuur. De kosten voor het EHBO diploma verschillen per student en de supervisiekosten bedragen €48 per half uur. Inschrijfkosten bedragen eenmalig € 250.(Gedurende de opleiding start u met uw praktijlk. De kosten hiervoor zoals inschrijving bij de KvK; uw website, praktijkinrichting, aanmelding bij de beroepsvereniging ed. zijn hierin niet meegerekend.)
Sinds 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Als u ondernemer bent of inkomsten uit overig werk hebt, verandert er niets voor u. Als uw studiekosten zakelijke kosten zijn, kunt u ze nog steeds aftrekken van uw winst. Als u bent gestart met uw praktijk kunt u, na inschrijving bij de KvK, studeren op kosten van uw zaak. In de aanloopfase van uw praktijk zijn alle kosten die u uit zakelijk oogpunt voor uw onderneming hebt gemaakt, aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen: kosten dus die u hebt gemaakt vóórdat de onderneming van start ging. * (Meer informatie daarover vindt u op de website van de belastingdienst.)

Vragen en aanmelding
Als u verdere informatie wilt over de opleiding tot integratief kinder- en jeugdcounselor of de opleiding integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie kunt u zich opgeven voor deelname aan een van onze kennismakingsdagen. Uw inschrijving kan plaatsvinden nadat u een individueel kennismakingsgesprek heeft gehad met één van de docenten.De academie biedt plaats aan in totaal 12 studenten. Onze leslocatie is gelegen in Overasselt (omgeving Nijmegen).

* De Wet wijzigt regelmatig en de Belastingdienst stelt met regelmaat nieuwe richtlijnen op. Aan het hierboven genoemde kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

 

 
Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten
batc beroepsorganisatie