Opleiding kinder/jeugdcounseling en psychotherapie

 

 

KENNISMAKINGSDAGEN VOOR ONZE OPLEIDINGEN:

Op  donderdag  15 september; woensdag 2 november en donderdag 15 december [steeds van 11.15 uur tot 13.45 uur]

zijn er weer kennismakingsdagen.

 U heeft dan gelegenheid kennis te maken met iemand van het team, de opzet en inhoud van de opleiding en u kunt er de readers en studiegids inzien.

Het is wel nodig u van te voren per e-mail voor deze dag aan te melden.

U bent van harte welkom.

 

DE VOLGENDE LESGROEPEN STARTEN IN SEPTEMBER 2022 EN MAART 2023

 

 

 

In de kinderhulpverlening staat het kind en zijn ontwikkeling centraal. Factoren die de ontwikkeling kunnen bemoeilijken kunnen komen vanuit de omgeving of vanuit het kind zelf. Een gezonde omgeving geeft het kind de mogelijkheid zich optimaal te ontplooien.

De kindertherapeut heeft oog voor het ontwikkelingsproces van het kind en de wisselwerking tussen kind en omgeving en merkt belemmeringen op. Een gezonde omgeving wordt gecreëerd door de betrokkenen bewust te maken van de invloed op de ontwikkeling, door schadelijke factoren uit te sluiten en belemmerende factoren te beperken.

De binnenwereld van het kind kan zo bijzonder zijn dat de omgeving de noden van het kind niet kan vervullen. Het kan zijn dat het voor het kind of opvoeders nodig is door een deskundige te worden bijgestaan in het ondersteunen van het kind om tot passende volwassenheid te komen.

Er zijn verschillende mogelijkheden om aan de begeleiding vorm te geven:

  • individuele counseling of psychotherapie voor het kind
  • training voor het kind
  • ouderbegeleiding
  • oudercursus
  • gezinstherapie

In de opleiding leert u op verschillende wijzen professionele ondersteuning te bieden bij hulpvragen met betrekking tot de ontwikkeling van kinderen en jeugdigen. ..

Leerjaar één en twee: integratieve kinder– en jeugdcounseling
Gedurende de eerste twee jaren van de in het totaal vierjarige Post-HBO conforme opleiding, leert u hoe u het kind, de ouders of andere betrokkenen kunt begeleiden bij hulpvragen die o.a. te maken hebben met faalangst, pesten of gepest worden, agressief gedrag, hoogbegaafdheid, spanningsklachten, hechtingsproblemen en rouw.

U leert de achtergrond van de hulpvraag in beeld te brengen: hoe deze is ontstaan, hoe zij in stand wordt gehouden en welke betekenis zij inmiddels heeft gekregen in het leven van het kind. U leert een begeleidingsplan op te stellen en indien nodig, ouders en andere betrokkenen helderheid te geven over welke bijdrage zij kunnen leveren in de begeleiding.

Enkele onderwerpen uit de lesstof van het eerste leerjaar zijn: communicatieve vaardigheden, therapeutische relatie, overdrachtsneurose, bevestigingsleer, gestaltpsychotherapie, ontwikkelingspsychologie, hoogbegaafdheid, typeleer, groepsdynamica en het opstellen van een behandelplan.

Enkele onderwerpen uit de lesstof van het tweede leerjaar zijn: praktijkvoering, wetskennis, ethiek, suïcide, rouw, faalangst, rationeel emotieve therapie, kortdurend oplossingsgerichte psychotherapie, gezinsdynamica, kindermishandeling, slaapstoornissen en incontinentie.

Om tot een optimale integratie van de lesstof te komen past u vanaf het begin van het tweede leerjaar, het binnen de opleiding geleerde toe in begeleidingssituaties in uw eigen praktijk. De procesverslagen die u van deze sessies maakt, worden tijdens supervisies besproken.

Leerjaren drie en vier: integratieve kinder– en jeugdpsychotherapie
Vanaf het derde jaar leert u kinderen te begeleiden bij wie het ontwikkelingsproces op een dieper niveau gestagneerd is. U kunt hierbij denken aan psychiatrische ziektebeelden en existentiële problematiek.

Enkele onderwerpen uit de lesstof van het derde leerjaar zijn: hedendaagse psychotherapie, psychopathologie, de spirituele ontwikkeling van het kind, analytische psychotherapie, werken met dromen, gebruik van spelmateriaal, zelfverwondend gedrag, omgaan met verslavingen en eetstoornissen.

Enkele onderwerpen uit de lesstof van het vierde jaar: existentiële psychotherapie, persoonlijkheidsstoornissen in ontwikkeling, dubbeldiagnoses.

Inclusief de erkende opleiding Psychosociale Basiskennis
De opleiding integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie wordt gegeven inclusief de in het leerplan geïntegreerde opleiding Psychosociale Basiskennis. De opleiding Psychosociale Basiskennis van Vesta voldoet aan de door Plato opgestelde richtlijnen en eindtermen en is geaccrediteerd door de SNRO.

Vooropleiding
U kunt aan deze opleiding deelnemen wanneer u een opleiding op HBO-niveau heeft afgerond of beschikt over een HBO werk- en denkniveau.

Leertherapie
Binnen leertherapie komt de student middels zelfonderzoek tot zelfkennis en zelfhantering die nodig is voor professioneel therapeutschap. Daarnaast raakt u gedurende de sessies als aankomend therapeut vertrouwd met de cliëntpositie. Leertherapie wordt in een doorgaande groep gegeven. Individuele sessies, experimenten, groepsinteracties en  -oefeningen worden gebruikt als leermiddelen. De leertherapie wordt gegeven in blokken van 10 bijeenkomsten. Eens in de vier weken is er een bijeenkomst op vrijdag van 14.30 uur tot 17.00 uur 

  Mimimaal aantal uren leertherapie
Leerjaar 1 25
Leerjaar 2 25
Leerjaar 3 25
Leerjaar 4 25

 

Intervisiebijeenkomsten
Tussen de opleidingsdagen door, komt u per jaar tien dagen (60 uur totaal) met uw medestudenten bijeen om theorie door te nemen, groepsopdrachten uit te voeren en praktisch met elkaar te oefenen.

Supervisie
Supervisie is begeleiding die de student ontvangt bij het integreren van de theorie in het praktisch handelen. Het uitgangspunt daarbij is dat de aankomend therapeut, binnen de maatschappelijke eisen die gesteld worden aan de hedendaagse psychotherapie, zijn/haar eigen stijl leert ontdekken.

  Mimimaal aantal uren supervisie/reflectie
Leerjaar 1 10
Leerjaar 2 30
Leerjaar 3 30
Leerjaar 4 30


Tijdens supervisiebijeenkomsten in het eerste leerjaar zult u begeleid worden in het opzetten van uw praktijk. Onderwerpen als ondernemerschap, wetskennis en profilering als therapeut zullen centraal staan.

In de volgende leerjaren staat het begeleiden van oefencliënten en cliënten centraal. Elke door de student te geven sessie wordt met de supervisor voorbesproken en geëvalueerd aan de hand van een door de student gemaakt verslag van de gegeven sessie. Cliëntgerichte supervisie zal voornamelijk individueel worden gegeven. 

EHBO diploma 
Vanaf het begin van het tweede studiejaar dient u in het bezit te zijn van een geldig door Weijs en Hooft afgegeven EHBO diploma en het door hen afgegeven diploma Kinder-EHBO. U volgt jaarlijks een herhalingsbijeenkomst bij Weijs en Hooft.

Diploma’s en certificaten
Uw tweede studiejaar sluit u af met het tussen-examen tot Integratief kinder- en jeugdcounselor. Gedurende het derde studiejaar behaalt u (zonder extra kosten) het diploma Psychosociale Basiskennis.  Uw derde studiejaar sluit u af met het certificaat Kinder- en jeugdpsychotherapie/Basis. Na afronding van het vierde jaar ontvangst u het diploma Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapieAfhankelijk van o.a. uw vooropleiding worden na afronden van het tweede studiejaar óf na het behalen van uw diploma integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie de kosten van de sessies die u aan uw cliënten geeft door hun zorgverzekeraar mee-vergoed.

Structuur
De opleiding integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie duurt in totaal vier jaar (incl. de eerste twee jaar integratieve kinder- en jeugdcounseling). Per jaar heeft u 15 dagen les van 11.15 uur tot 17.15 uur. De volledige studiebelasting voor het 4-jarig traject bedraagt 240 ECT's. Inclusief het werken van uw eigen praktijk is dat gemiddeld 20 uur per week.

Elke lesdag staat een onderwerp centraal dat eerst theoretisch wordt behandeld waarna, door middel van experimenten en voorbeeld- en oefensessies, een koppeling plaatsvindt naar de praktijk.

Aanvang
U kunt zowel in maart als in september met uw opleiding beginnen.

Kosten
De kosten voor deelname zijn €4950 collegegeld per jaar, plus €850 per jaar voor leertherapie en maximaal €125 per jaar voor literatuur. De kosten voor het EHBO diploma verschiilen per student, de supervisiekosten bedragen €48 per half uur. De kosten voor inschrijving bedragen eenmalig €250. (Gedurende de opleiding start u met uw praktijlk. De kosten hiervoor zoals inschrijving bij de KvK; uw website, praktijkinrichting, aanmelding bij de beroepsvereniging ed. zijn hierin niet meegerekend.)

De kosten voor het volgen van de opleiding zijn, afhankelijk van het belastingtarief dat voor u geldt, tot 50% fiscaal aftrekbaar. Indien u, ivm de opleiding, kosten maakt voor de inrichting van uw praktijk zijn deze eveneens aftrekbaar. Reeds bij aanvang van uw tweede studiejaar bent u als counselor betaald werkzaam in uw eigen praktijk. U bent dan beginnend ondernemer en kunt eventueel naast zelfstandigenaftrek ook voor startersaftrek in aanmerking komen. Afhankelijk van uw vooropleiding worden na afronding van het tweede óf vierde studiejaar de sessies die u geeft door verschillende zorgverzekeraars mee-vergoed. 

Toehoordersondersonderwijs: €165 per dagdeel.

Leslocaties
Onze leslocatie is gelegen in Overasselt (omgeving Nijmegen).

Vragen en aanmelding
Als u verdere informatie wilt over de opleiding tot integratief kinder- en jeugdcounselor of de opleiding integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie kunt u zich opgeven voor deelname aan een van onze kennismakingsdagen.

Uw inschrijving kan plaatsvinden nadat u een individueel kennismakingsgesprek heeft gehad met één van de docenten.De academie biedt plaats aan in totaal 14 studerenden.
Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 10 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.


snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten

Academie Vesta ondersteunt: