Nascholingen en studiedagen

Academie Vesta biedt onderstaande PSBK geaccrediteerde nascholingen.

Elke nascholing heeft een eigen digitale brochure die bij de adminstratie kan worden opgevraagd.

 

 


 


BURN OUT / Het begeleiden van een client met een burn out
PsBK geaccrediteerd
Verplaatst naar maandag 3 juni 2024

Burn out
Jaarlijks ervaart maar liefst 16% van de beroepsbevolking in Nederland burn out klachten. Dit betekent dat elk jaar 1,4 miljoen mensen te maken hebben met burn out gerelateerde klachten. Het gemiddelde aantal dagen werkstress-gerelateerd verzuim was vorig jaar 30 dagen. Een zieke werknemer kost de werkgever al gauw minimaal 250 euro per dag, exclusief de kosten voor de vervanging. Naast het persoonlijke leed van de patiënt (en diens omgeving) kost burn out de maatschappij dus jaarlijks een vermogen, terwijl met de juiste kennis, en juiste toepassing daarvan in de meeste gevallen een burn out voorkomen kan worden.

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt besproken wat het verschil is tussen spanning en stress; tussen overspannen zijn en een burn out hebben; hoe een burn out ontstaat en welke factoren daarbij een rol spelen. Tevens wordt uitleg gegeven over de lichamelijke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige symptomen van een burnout en welke neurologische processen daaraan ten grondslag liggen. Ook wordt verklaard hoe het komt dat steeds meer adolescenten en zelfs kinderen een burn out krijgen; wat kantoortuinen en burn out met elkaar te maken hebben en waardoor thuis werkende moeders zo moeizaam van een burn out herstellen. Ook wordt uitgelegd hoe een burn out voorkomen kan worden en hoe de begeleiding aan een client met een burn out vorm kan worden gegeven.
‘s Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de symptomen van een burn out bij een cliënt te herkennen en een algemeen behandelplan op te stellen.
Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl
 

DE NEUROLOGISCHE OORZAAK VAN DE 3 PUBERTEITSFASEN
PsBK geaccrediteerd

Dinsdag 11 juni 2024

Puberteit
Zodra in een mensenleven, door de intrede van de puberteit, de overgang naar volwassenheid zich aandient, staan de puber en zijn omgeving dikwijls turbulente jaren te wachten. Als gevolg van veranderingen in het brein en in het hormonaal stelsel van de puber veranderen zijn lichaam, denken, voelen en handelen ingrijpend. Op weg naar het loskomen van het ouderlijk nest en het vinden van een eigen identiteit moet de puber een veelheid van uitdagingen trotseren. Zeker in de huidige turbulente tijd. Wanneer ouders en hulpverleners kennis hebben van met name de neurologische veranderingen die de jongere fasegewijs doorloopt en zij bereid zijn de jongere te steunen in zijn ontdekkingstocht, neemt de kans op een veilige aankomt in de volwassenheid aanzienlijk toe.

Programma
Tijdens de ochtend-lezing krijgt u uitleg over het veranderde gedrag van de jongere en de daaraan ten grondslag liggende ontwikkeling in zijn hersenen. U krijgt uitleg over welke gevolgen dat heeft voor de veranderende wijze van communiceren met de puber.
‘s Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek een aan de puberteit gerelateerde problematiek te herkennen en een algemeen behandelplan op te stellen.
Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl


PUBERTEIT IN ONZE SAMENLEVING, EEN UITDAGING
PsBK geaccrediteerd
Dinsdag 25 juni 2024

Puberteit
Zodra in een mensenleven, door de intrede van de puberteit, de overgang naar volwassenheid zich aandient, staan de puber en zijn omgeving dikwijls turbulente jaren te wachten. Als gevolg van veranderingen in het brein en in het hormonaal stelsel van de puber veranderen zijn lichaam, denken, voelen en handelen ingrijpend. Op weg naar het loskomen van het ouderlijk nest en het vinden van een eigen identiteit moet de puber een veelheid van uitdagingen trotseren. Zeker in de huidige turbulente tijd. Wanneer ouders en hulpverleners kennis hebben van met name de neurologische veranderingen die de jongere fasegewijs doorloopt en zij bereid zijn de jongere te steunen in zijn ontdekkingstocht, neemt de kans op een veilige aankomt in de volwassenheid aanzienlijk toe.

Programma
Tijdens de ochtend lezing wordt uitgelegd wat de invloed van social media is op de [neurologische] ontwikkeling van de jongere; wat pubers zo vatbaar maakt voor verslavingen en waardoor het risico op zelfbeschadigend gedrag en suïcide vergroot is in deze levensfase.
‘s Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek een aan de puberteit gerelateerde problematiek te herkennen en een algemeen behandelplan op te stellen.
Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl


ETIKETKINDEREN: ADHD EN ASS
PSBK  geaccrediteerd
Maandag 9 september 2024

Etiketkinderen
Maar liefst 20 tot 30% van alle kinderen in Nederland heeft een psychiatrische diagnose. Labels die deze kinderen een leven lang met zich meedragen met alle gevolgen van dien. Men begint zich, met name binnen de hulpverlening, steeds meer de vraag  te stellen: ‘Lijden al deze kinderen daadwerkelijk aan een psychiatrisch ziektebeeld of is er ets anders aan de hand?’ Het vermoeden bestaat dat er in toenemende mate sprake is van overdiagnostiek.

De vraag dient zich aan hoe hulpverleners ethisch kunnen omgaan met deze neiging minderjarigen en  volwassenen zo massaal te labelen.
Welke factoren hebben tot deze maatschappelijke tendens geleid en hoe kunt wij ons hier professioneel kritisch toe verhouden?

Programma
Tijdens de ochtend-lezing worden de maatschappelijke achtergronden van de trend om kinderen (en volwassenen) te etiketteren besproken. De voor– en nadelen van het hebben van een diagnose, voor zowel cliënten, hun omgeving als betrokken hulpverleners worden belicht.
Tevens wordt stilgestaan bij twee van de momenteel meest gestelde diagnoses: ADHD en autisme spectrum stoornis (ASS). U krijgt inzicht in op welke wijze de hersenen van mensen met ADHD of ASS anders functioneren dan de hersenen van mensen zonder deze diagnoses. Er wordt aandacht besteed aan de belangrijkste uitgangspunten in het geven van begeleiding aan cliënten met ADHD en ASS. Uitgelegd wordt hoe Ritalin werkt en er wordt antwoord gegeven op vragen als ‘Kan iemand over autisme heen groeien?’
's Middags wordt de theorie naar de praktijk vertaald a.d.h.v. casussen. Er is gelegenheid voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl


VAN PSYCHOTRAUMA TOT HERSTEL
PSBK geaccrediteerd
Woensdag 2 oktober 2024

Psychotrauma
Wanneer iemand een situatie meemaakt die hij als levensbedreigend of heel schokkend ervaart brengt dit hevige gevoelens van kwetsbaarheid en angst met zich mee.
Soms zijn deze gevoelens zo overweldigend dat ze diepe sporen nalaten in iemands psyche. De psyche is dan ernstig gewond geraakt. We spreken dan ook van een psychotrauma. Iemand met een psychotrauma kan zich jaren na de bedreigende gebeurtenis nog net zo angstig voelen als op dat moment zelf. Hij kan doorlopend waakzaam zijn, snel opvliegend reageren of juist gevoelloos lijken.
Een psychotrauma heeft ook een grote impact op het lichaam en kan o.a. veranderingen in de hersenen tot gevolg hebben.
Helaas wordt psychotrauma nog te weinig herkent en het gedrag dat eruit voorkomt soms betiteld als bv oppositioneel opstandig gedrag of ADHD.
Wie goed naar de mens achter deze etiketten durft te kijken kan soms wel eens tot een heel ander inzicht komen en daarmee tot een heel nadere benadering.

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt aandacht besteed aan de wat psychotrauma is; welke factoren bijdragen tot het ontstaan ervan; welke sporen een psychotrauma in de hersenen kan achter laten; wat de signalen zijn van een mogelijk achterliggend psychotrauma; uit welke fasen de begeleiding tot herstel bestaat en hoe u als hulpverlener aan dit herstel kan bijdragen. 
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek een algemeen behandelplan op te stellen voor een cliënt met psychotrauma. Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl
 

COUNSELING GEZIEN DOOR DE OGEN VAN DE GESTALTTHERAPIE
PSBK geaccrediteerd
Dinsdag 15 oktober 2024

Gestalttherapie
Gestalttherapie is een vorm van psychotherapie die zich richt op persoonlijke verantwoordelijkheid, zelfbewustzijn en de ervaring van het huidige moment. Gestalttherapie werd in de jaren 1940 ontwikkeld door Fritz Perls. Een van de principes van Gestalttherapie is het belang van contact dat iemand heeft met zichzelf en anderen. Vaak vermijden wij dit contact onbewust uit angst. Onze psyche maakt hiervoor gebruikt van een heel scala vermijdingsmechanismen waarvan projectie de bekendste is. Op het moment dat contactvermijding een gewoonte wordt stopt op dat punt de ontwikkeling van de client en raakt hij bv depressief, angstig, eet of drinkt hij véél meer dan goed voor hem is, kan hij niet ontspannen, niet kiezen, niet rouwen of krijgt psychosomatische klachten. [We speken dan van een neurose.]
Gestalttherapie richt zich op het herkennen en onderzoeken van deze contact-vermijdingsmechanismen en de verwerking van de onderliggende oorzaak zodat de ontwikkeling van de client weer op gang wordt gebracht .

In deze nascholing maakt u kennis met de verschillende vermijdingsmechanismen en krijgt u handreikingen hoe u hier binnen counseling en kortdurende psychotherapie op eenvoudig wijze mee om kunt gaan.

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt uitleg gegeven over wat binnen de psychologie wordt bedoeld met contact en contactlagen en wat het belang van contact is voor onze psychische ontwikkeling. U krijgt uitleg over de filosofische stromingen die ten grondslag liggen aan de gestaltbenadering. U maakt kennis met de verbale en non-verbale signalen van elk van de vermijdingmechanismen en met welke interventies u de client in zijn proces kunt ondersteunen.

s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek verschillende manieren van contactvermijding bij een cliënt te herkennen en een algemeen behandelplan op te stellen.

Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek.
 

IS MIJN CLIENT SUICIDAAL?
PSBK geaccrediteerd
Dinsdag 12 november 2024

Suïcide
Moeilijkheden zijn inherent aan ons bestaan, maar soms belanden mensen in een zodanige situatie dat de balans tussen draagkracht en draaglast in onevenwicht raakt en ze het niet meer zien zitten. Niet elke persoon met problemen raakt in crisis. Niet elke crisis leidt tot suïcidaal gedrag. Wanneer de pogingen om de crisis te overwinnen tevergeefs blijven, kan zich een proces ontwikkelen waarbij de dood zich meer en meer als ultieme oplossing aandient.

Nadenken over leven en dood is wezenlijk voor mensen: het zich bewust worden van het eigen bestaan houdt immers ook het inzicht in dat we over de mogelijkheid beschikken om zelf over leven en dood te beslissen. Voor iemand die het leven niet meer ziet zitten, is zelfmoord niet zozeer een probleem, maar veeleer een oplossing voor zijn/haar problemen. Zelfmoordgedrag is één van de strategieën die mensen aanwenden om crisissen te overwinnen. Het is betekenisvol gedrag. Mensen drukken er iets mee uit, ze willen er iets mee kenbaar maken aan de omgeving. Zelfmoordgedrag is in die zin een communicatiemiddel. Personen die tot suïcidaal gedrag overgaan, kunnen hiermee verschillende boodschappen geven.
Uit onderzoek naar het ontstaan van suïcidaal gedrag, blijkt dat zelfmoord vaak wordt vooraf gegaan door een suïcidaal proces. Dit proces verloopt gedeeltelijk bewust en gedeeltelijk onbewust. Bovendien is slechts een gedeelte ervan zichtbaar voor de omgeving. Het suïcidaal proces veronderstelt een toenemende suïcidaliteit. Dit proces wordt gekenmerkt door de suïcidale gedachten, (telkens terugkerende) suïcidepoging(en) met een in de tijd toenemende graad van suïcidale intentie, planning van de pogingen en toenemende letaliteit van de gebruikte methode. Dit proces kan jaren duren of slechts binnen een termijn van enkele uren plaatsvinden. Toch hoeft het niet onherroepelijk te zijn: het is een proces dat op elk moment gestopt kan worden.
Voor een hulpverlener is kennis van dit suïcidaal proces uiteraard van groot belang om de client in nood de juiste zorg te kunnen bieden.

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt uitleg gegeven over de risico-factoren en de signalen van het risico op suïcide. Tevens krijgt u inzicht in de fasen van het suïcidaal proces en inzicht in hoe als hulpverlener te handelen in de verschillende fasen van dit proces.
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de fasen van het suïcidaal proces bij een cliënt te herkennen en een algemeen begeleidingsplan op te stellen. Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuistiek. 

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl
 

ANGST DE EMOTIE VAN DE GROEI
PsBK geaccrediteerd.
Donderdag 12 december 2024

Angst
Een van onze meest fascinerendste emoties is angst. Angst kan ons in ernstig bedreigende situaties verlammen of juist aanzetten tot handelen om ons eigen leven of dat van onze dierbaren te redden. Angst kan ons klein houden doordat we situaties gaan vermijden of juist aanzetten tot groei door uitdagingen aan te gaan, onze grenzen te verleggen. Angst kan echter ons leven ook verzuren door zich hinderlijkschreeuwend aan ons op te dringen in volkomen veilige situaties. Angst kent veel gezichten. Van angst om te falen tot doodsangst en de niet te onderschatten, in onze maatschappij veel voorkomende, angst om daadwerkelijk te leven. Deze angst kan zich tonen in een algehele ontevredenheid: “Ik heb alles wat een mens zich wensen kan en toch ben ik niet gelukkig.” Verschillende psychologische stromingen vonden hun eigen antwoord in het omgaan met angst. Van ‘anders leren denken’ tot het de angst opzoeken en ‘door je angst heengaan’.Angst is inherent aan het leven en dus zijn voor elke hulpverlener  kennis hierover en vaardigheid in het omgaan ermee van belang. 

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt aandacht besteed aan de factoren, in ons en om ons heen, die de wijze waarop we met angst omgaan beïnvloeden en wordt besproken in hoeverre wij al dan niet in staat zijn om invloed uit te oefenen op deze emotie. En is het eigenlijk wel een emotie? Tevens worden de verschillende manifestaties van angst belicht en wordt de kijk vanuit verschillende psychologische stromingen op angst besproken.
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de verschillende vormen van angst bij een client te herkennen en een algemeen begeleidingsplan plan op te stellen. Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl

 

DE ONTWIKKELINGFASEN VAN DE PARTNERRELATIE
PSBK geaccrediteerd

Maandag 13 januari 2025

De partnerrelatie                                                                                   
In ons land  eindigt ongeveer een derde van de huwelijken in een echtscheiding. Vaak gaan daar langere perioden van onderlinge moeilijkheden en het zich eenzaam voelen bij elkaar aan vooraf.
Wanneer partners zich niet meer gelukkig voelen binnen hun relatie en er samen niet uitkomen wenden zij zich dikwijls tot een therapeut. Samen, of één van hen.
Het doel van de begeleiding kan het optimaliseren van een in principe gezonde relatie zijn, of het herstel van een inmiddels beschadigde relatie. Soms melden partners zich bij een hulpverlener om ‘zo goed mogelijk’ uit elkaar te gaan (meestal in het belang van hun kinderen).

Zoals de ontwikkeling van een mens volgens bepaalde fasen verloopt, zo is dat ook het geval bij een partnerrelatie. Kennis van deze ontwikkelingsgang kan voor cliënten verhelderend zijn en hen handvatten geven om uit de ontstane impasse te komen.
Zowel bij partnerrelatie-therapie, als individuele therapie waarbij de hulpvraag voortkomt uit moeilijkheden binnen de partnerrelatie, is inzicht in de dynamiek tussen de partners voor een therapeut onmisbaar. 

Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt uitgelegd hoe een partnerrelatie zich ontwikkeld en waaraan zichtbaar is of de partners dit proces al dan niet op gezonde wijze doorlopen. U leert welke valkuilen zich gedurende dit proces voor beide partners aandienen en krijgt
uitleg over wat partnerrelatie-ethiek is en wanneer er spaken is van manipulatie of mishandeling.
U krijgt uitleg over een eenvoudige inzichtelijke methodiek (en technieken) aan de hand waarvan u partners kunt begeleiden bij het hervinden van elkaar.

s’ Middags leert u  a.d.h.v. casuïstiek de dynamieken binnen de partnerrelatie te herkennen en een algemeen begeleidingsplan op te stellen.
Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl

 

VAN ECHTSCHEIDING TOT VECHTSCHEIDING TOT OUDERVERSTOTING 
PSBK geaccrediteerd
Maandag 27 januari 2025

Wat is ouderverstoting?
Ouderverstoting houdt in dat het kind, uit angst en loyaliteit, het onrealistische negatieve beeld dat de ene (vaak verzorgende) ouder van de andere ouder heeft overneemt en dat beeld uiteindelijk gaat ervaren als van hemzelf zijnde. Het kind wijst als gevolg daarvan deze ouder (en diens familie) af (zij kunnen niets goed doen) en wordt over-loyaal aan de beïnvloedende ouder (deze wordt gezien als perfect). Zo ontstaat in het kind het beeld van een compleet goede en een compleet slechte ouder. Dit heeft een zeer schadelijke invloed op de verdere ontwikkeling van het kind. Ouderverstoting lijdt bij het kind en de verstoten ouder tot levenslange psychische wonden die ook in de nakomende generaties sporen achterlaten. Ouderverstoting schaadt ook de verstotende ouder zelf. Uiteindelijk kent het proces alleen slachtoffers.

De onderliggende psychische dynamieken die tot deze gezinssituatie lijden zijn complex, mede door hun onderlinge beïnvloeding. Ze worden dan ook door hulpverleners, advocaten en rechters meestal niet opgemerkt en het gedrag van de betrokken gezinsleden wordt als gevolg daarvan verkeerd geïnterpreteerd. Hier is de uitspraak: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt.” op zijn plaats.

Programma
Tijdens deze lezing krijgt u duidelijkheid over wat zich in de persoonlijkheidsstructuur van een ouder afspeelt waardoor deze op een gegeven moment overgaat tot het opzetten van het kind tegen de andere ouder. Ook wordt uitleg gegeven over de succesvolheid van de beïnvloedingtechnieken die daarbij worden gebruikt.
De signalen van ouderverstoting worden hierdoor begrijpelijk en herkenbaar en de blijvende schade die het kind oploopt concreet.
De effecten op de verstoten ouder worden verhelderd en de systemische instandhouders worden belicht.
Tevens krijgt u uitleg over de verantwoordelijkheid van hulpverleners bij het vermoeden van ouderverstoting en hoe aan deze verantwoordelijkheid vorm kan worden gegeven. Daarbij zal de koppeling met de DSM 5 en de Nederlandse Wet worden gemaakt.
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de signalen van ouderverstotingsdynamiek herkennen en een algemeen begeleidingsplan op te stellen. Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek. 

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl

 

HET SAMENGESTELDE GEZIN
PsBK geaccrediteerd
Maandag 10 maart 2025

Samengestelde gezinnen.
In ons land is 10 % van alle gezinnen een samengesteld gezin. Maar liefst twee derde van de beginnend samengestelde gezinnen is na 5 jaar alweer uit elkaar. Samengestelde gezinnen kennen een andere interpersoonlijke dynamiek en andere uitdagingen dan kerngezinnen. Voor de hedendaagse psychosociale hulpverleners zijn inzicht in deze dynamieken en het beschikken over de vaardigheid om deze gezinnen te begeleiden bij de moeilijkheden die zij hierin ondervinden, inmiddels onmisbaar geworden.

Programma
Tijdens de lezing worden de ontwikkelingsgang van het samengestelde gezin bekeken vanuit de verschillende perspectieven
· de relatie tussen de nieuwe partners onderling
· de relatie tussen de ouders en de eigen kinderen en met de kinderen van de nieuwe partner
· de relatie tussen de kinderen onderling
· de ex-partners
De moeilijkheden die zich voordoen bij de ontwikkeling van een samengesteld gezin worden inzichtelijk gemaakt en er worden handreikingen gegeven hoe als ouder én als professional hier mee om te gaan. U leert hoe u kan zien dat de klacht van een cliënt met de gezinsstructuur samenhangt en u krijgt kennis over functionele en dysfunctionele patronen.
‘s Middags leert u  a.d.h.v. casuïstiek deze dynamieken in de praktijk te herkennen én krijgt u handvatten hoe u op eenvoudige wijze (delen van) een gezin kan begeleiden bij de voor hen noodzakelijke herstructurering.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl

 

GEZINSTHERAPIE: EEN INLEIDING IN DE GEZINSDYNAMICA
PsBK geaccrediteerd
Maandag 24 maart 2025

‘Au, ons gezin doet pijn.’
Een gezinslid dat ‘problemen’ heeft of zelfs ‘het probleem is’ brengt vaak het disfunctioneren van het gezin tot uitdrukking.
Ook kan een klacht die buiten het gezin lijkt te zijn ontstaan, door de gezinsleden in stand worden gehouden om zo de onderlinge, ongezonde maar vertrouwde, interactiepatronen niet te hoeven veranderen. Zo kan zelfbeschadigend gedrag, of het niet naar school willen van een kind samenhangen met een relatieproblematiek van de ouders en kan de dwangneurose van een vrouw in verband staan met het feit dat haar man zich niet van zijn ouders kan losmaken. Aanvankelijk werd binnen de psychotherapie, m.n. door de invloed van Freuds psychoanalyse, vooral naar de mens als individu gekeken. Later ging men meer oog hebben voor de complexe beïnvloeding tussen de cliënt met zijn klacht en diens omgeving.

De structuren binnen het gezin.
Onder invloed van het systeemdenken ontwikkelde verschillende therapeuten een manier van werken waarbij de hulpvraag van de cliënt in relatie wordt gebracht met de structuren van het gezin: wat zijn in dit gezin veel voorkomende relatiepatronen; wie vormen een coalitie of en alliantie en wie worden buitengesloten? Hoe functioneren binnen het gezinssysteem de subsystemen van de ouders onderling, de ouders-kinderen en de kinderen onderling? Wie zorgt voor wie en heeft de macht? En vooral: welke functie heeft de moeilijkheid van de cliënt voor het gezin?
Door de functionele én dysfunctionele structuren van het gezin in kaart te brengen krijgen de gezinsleden zicht op hun invloed op de hulpvraag van de aangemelde cliënt.
Vervolgens kunnen zij leren hoe zij hun omgaan met elkaar kunnen veranderen zodat het probleem van de cliënt overbodig wordt.
Door de structuren van het gezin met behulp van een praktisch model inzichtelijk te maken kan een efficiënte begeleiding worden gegeven waarmee de therapeut zowel met delen van het gezin, als met het hele gezin kan werken.

Programma
Tijdens deze nascholing leert u wat de ontwikkelingsstadia van een gezin zijn; krijgt u kennis over functionele en dysfunctionele structuren een leert u zien hoe de klacht van een cliënt met de gezinsstructuur samen kan hangen. ‘s Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek dysfunctionele dynamieken in de praktijk te herkennen én krijgt u handvatten hoe u op eenvoudige wijze (delen van) een gezin kan begeleiden bij de voor hen noodzakelijke herstructurering. Er is mogelijkheid voor de inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl

 

PSYCHOSOMATIEK / Het lichaam spreekt
PsBK geaccrediteerd
Woensdag 9 april 2025

Psychosomatiek
Vaak wordt verondersteld dat een psychosomatische klacht een lichamelijke aandoening is die door een psychische oorzaak tot stand is gekomen. Een kenmerk van psychosomatische klachten is echter dat bij het ontstaan en in stand houden van deze klachten, zowel
-- ichamelijke,
- psychische (denken en voelen bewust en onbewust)
- als sociale factoren een rol spelen.

Deze factoren beïnvloeden elkaar wederzijds. Te vaak nog worden psychosomatische klachten als ‘onecht’ gezien. Cliënten die horen dat hun klachten ‘puur psychisch’ zouden zijn (‘Het zit tussen uw oren.’) voelen zich vaak niet serieus genomen en krijgen dikwijls het idee persoonlijk te falen. Hebben we echter te maken met een lichamelijke klacht die mede door psychische en sociale factoren beïnvloed wordt, zal de begeleiding van cliënten met psychosomatische klachten op al deze drie deze factoren gericht moeten zijn.

Programma
Tijdens de lezing wordt verduidelijkt hoe psychosomatische klachten te herkennen zijn en hoe zij ontstaan en in stand gehouden worden. Tevens wordt toegelicht hoe vanuit verschillende m.n. systeemgerichte psychologische stromingen naar psychosomatiek wordt gekeken en wordt een koppeling gemaakt met de DSM.
‘s Middags maak je a.d.h.v. casuïstiek kennis met technische interventies vanuit systeemgerichte therapieën (met name herstructurerende gezinstherapie en gestalttherapie) die zijn toe te passen bij begeleidingsvragen met betrekking tot psychosomatische klachten waaraan spanningen ten grondslag liggen die voortkomen uit de gezinsdynamiek. Tevens leer je een eenvoudig  begeleidingsplan op te stellen. Er is gelegenheid voor inbreng van eigen casuïstiek.

Vraag voor meer informatie de brochure aan: administratie@academievesta.nl

 

OVERZICHT PsBK GEACCREDITEERDE NASCHOLINGEN:

 1. Angst de emotie van de groei
 2. Van echtscheiding tot vechtscheiding tot ouderverstoting
 3. Etiketkinderen; ADHD en ASS
 4. Van psychotrauma tot herstel
 5. Is mijn client suïcidaal? :
 6. Het begeleiden van een client met een burn out
 7. De ontwikkeling van de partnerrelatie
 8. Het samengestelde gezin
 9. Groepsdynamica binnen organisaties en gezinnen
 10. Hoe communicatie in kaart te brengen? 
 11. Gezinstherapie inleiding
 12. Counseling gezien door de ogen van de gestalttherapie
 13. Psychosomatiek
 14. De toepassing van Bach remedies binnen het therapeutisch proces
 15. De neurologische oorzaken van de 3 puberteitsfasen
 16. Puberteit in onze samenleving een uitdaging

 

 

 

 

 

 

 

 •  

 

 

 Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten
batc beroepsorganisatie