Algemene informatie

 

Vesta is een prestigieuze academie waar studenten worden opgeleid tot professionals die bekwaam zijn in het geven van integratieve psychotherapie aan kinderen en volwassenen met een lichte tot  complexe psychosociale problematiek. Als u als zorgprofessional werkzaam bent en u zich binnen uw beroep verder wil bekwamen of als u nog niet binnen de zorg werkzaam bent en wel een eigen praktijk wil beginnen, is een opleiding bij Vesta de juiste keus. De academie biedt uitdagende leerroutes die uniek zijn qua niveau en opzet. Het respectabele eindniveau van de opleiding brengt met zich mee dat de lesgroepen uit maximaal 6 personen bestaan. Vesta biedt plaats aan in totaal 12 integere, gemotiveerde en ondernemende studenten. Zij zijn oprecht geboeid door wat de mens beweegt en zetten zich in om een exclusief en hoogwaardig opleidingscurriculum te doorlopen om te leren cliënten op professionele wijze te begeleiden bij het helen van hun psychische wonden en vinden van een nieuwe meer bevredigende wijze van in het leven staan.

De academie is in 2003 door Marina Boonman - van der Kroon opgericht met als doel de maatschappij te verrijken met vakbekwame integratief werkende therapeuten. Dat houdt in dat de therapeut zichzelf als helend aspect binnen de relatie moet kunnen hanteren en zich diverse, zowel reguliere als additieve, begeleidingsmethodieken eigen moet hebben gemaakt om de cliënt passende zorg te kunnen bieden.

Onze academie is uniek in de kwaliteit van de geboden opleidingen en in de zorg van het team voor elke individuele student. In de kleine lesgroepen bestaat er voor iedere student de mogelijkheid zich optimaal te ontwikkelen. De intensiteit van het contact met de docenten en medestudenten, in combinatie met  ons met excellent beoordeelde leerplan, geeft studenten de garantie dat zij reeds gedurende de opleiding op integere wijze vorm kunnen geven aan het therapeutschap.

Visie

De mens heeft de intrinsieke behoefte zich te ontwikkelen. Ontstane neuroses spelen een belangrijke rol in het niet kunnen verwezenlijken van deze behoefte en tegelijkertijd bieden zij de toegang tot het vergroten van het zelfinzicht en de voortgang van de ontwikkeling van de mens. Neuroses en neurotische stoornissen kunnen door middel van psychotherapie worden verkend, waarna de onderliggende geblokkeerde emotie kan worden ervaren en geuit. Dit leidt uiteindelijk tot een verandering in de 
cliënt m.b.t. de vier dimensies van zijn bestaan: fysiek, sociaal-emotioneel, cognitief en existentieel.

Integratieve psychotherapie.
De kern van integratieve psychotherapie, zoals deze binnen Vesta wordt onderwezen, is het op deskundige wijze doelbewust en methodisch toepassen van attitudes en behandelwijzen met als doel mensen bij te staan in het veranderen van hun psychische (d.w.z. emotionele en cognitieve) functioneren in de richting die zij wensen, waarbij ook het fysieke en existentiele aspect van het bestaan van de hulpvrager bij het behalen van het behandeldoel worden betrokken.

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

Eenheid
Het leven van de mens kent vier dimensies: de fysieke- (waartoe ook het materiële behoort), de emotionele- (waartoe ook het sociale aspect behoort), de mentale-, en de spirituele dimensie. Deze zijn van elkaar te onderscheiden maar niet los van elkaar te zien. Als de mens zich heel willen voelen en een gezond en bevredigend leven wil leiden, dient hij zorg te dragen voor de ontwikkeling van elk aspect.

De mens tracht een stabiele organisatie op te bouwen en streeft naar volledigheid binnen een onvolledige structuur. De persoonlijkheid wordt gezien als een geheel, waarin streven naar stabiliteit en behoefte aan eenheid en orde van belang zijn.

Belangrijke uitgangspunten die daaruit voortvloeien zijn:

  • De persoonlijkheid is geen statische onveranderlijk verschijnsel maar is juist voortdurend in beweging, in een veranderingsproces naar steeds hogere bewustzijnsniveaus.
  • Er is beweging naar zelfverwerkelijking die het menselijk organisme motiveert.
  • De mens bezit grote, ongebruikte hulpbronnen en grote mogelijkheden tot verdere groei.

Verantwoordelijkheid
Ieder mens is vrij en ontwerpt zijn bestaan op grond van een fundamentele keuze waarvoor hij verantwoordelijk is. De mens wordt niet slechts bepaald door zijn geschiedenis, hij kiest eerst en maakt al kiezende zijn eigen geschiedenis waar hij door wordt bepaald.

Beleving
Alles wat zich aan het bewustzijn voordoet is van belang: fantasie, droom, waarneming van het lichaam enz. Daartoe is binnen de begeleiding nodig dat men zich hier volstrekt open en zonder (voor)oordeel op richt. Ook het fysieke gewaarzijn is belangrijk binnen de integratieve psychotherapie.

Diepte en aan de oppervlakte
De bouw van de menselijke psyche kent verschillende lagen: het bewuste, het persoonlijk onbewuste en het collectief onbewuste.

We onderscheiden:

  • hulpvragen die door stagnaties in de oppervlakte van de psyche zijn ontstaan waarbij een kortdurende begeleiding kan worden gegeven met therapievormen die werkzaam zijn op deze bovenste lagen van de psyche (bv rationeel emotieve therapie bij een pas ontstane faalangst).
  • hulpvragen die door stagnaties in een diepere laag van de psyche zijn ontstaan waarbij een langer durende begeleiding dient te worden gegeven (bv bij een vrouw met anorexia nervosa, die zichzelf snijdt en een PTSS heeft) met therapievormen die werkzaam zijn op deze dieper gelegen lagen van de psyche (zoals gestaltpsychotherapie of analytische therapie).

Integratieve benadering
Om kinderen en volwassenen te kunnen begeleiden die hinder ondervinden van een (deels) gestagneerd psychisch ontwikkelingsproces, zijn verschillende therapievormen ontwikkeld, elk vanuit een eigen visie, met een daaruit voortvloeiende benaderingswijze en therapeutische technieken. Om de cliënt te kunnen bieden wat hij nodig heeft, is het noodzakelijk dat de geboden begeleiding aansluit bij de cliënt als persoon, de hulpvraag van de cliënt en bij en diens leefwereld. Daarbij is het belangrijk dat de begeleiding zich naast op het emotionele - en cognitieve aspect, zich evenzo richt op de fysieke en de existentiele dimensie van het bestaan van de cliënt. Om dit te kunnen bieden, is het nodig dat de therapeut zich in meerdere begeleidingswijzen heeft bekwaamd, deze geïntegreerd toe kan passen en verder kan ontwikkelen.

De therapeutische relatie
Integratieve psychotherapie is volgens onze visie vooral een ontmoeting van twee mensen. Daarom is het voor het effect van de therapie belangrijk dat de therapeut zich in zijn mens-zijn zodanig heeft ontwikkeld dat hij de therapeutische relatie kan aangaan, voortzetten en afronden en daarbinnen de cliënt daadwerkelijk durft te ontmoeten.

Erkenningen
De SNRO: Onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van beroepsopleidingen en opleidingsinstituten voor integrale en complementaire gezondheidszorg (www.snro-instutuut.nl) beoordeelt de vierjarige psychotherapie opleidingen van Academie Vesta met de nog nooit eerder aan een opleiding toegekende, hoogst haalbare kwalificatie: excellent

Afgestudeerden van onze geaccrediteerde opleidingen integratieve psychotherapie en integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie kunnen o.a. lid worden van de volgende beroepsverenigingen:

  • NFG De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (www.de-nfg.nl) (Inschrijving in het het Coachsregister van de NFG is reeds mogelijk na het behalen van het tweede studiejaar. Lidmaatschap als therapeut na het behalen van het vierde studiejaar.)
  • VBAG Vereniging ter Bevordeling van Alteratieve Geneeswijzen (www.vbag.nl) (Vanaf de aanvang van het eerste studiejaar kunt u zich inschrijven als student-lid. Vierdejaars studenten kunnen zich al als volwaardig lid registreren. De sessies die zij geven worden dan (deels) vergoed door de zorgverzekeraars.
  • VvvK Vereniging van en voor Kindertherapeuten (www.vvvk.nl) (na het behalen van de opleiding kinder- en jeugdpsychotherapie).
  • VIT Vereniging Integraal Therapeuten (www.vit-therapeuten.nl). (na het behalen van de opleiding integratieve psychotherapie).

Erkende Opleiding Psychosociale Basiskennis
De opleidingen integratieve psychotherapie en integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie worden gegeven inclusief de opleiding Psychosociale Basiskennis. Deze opleiding Psychosociale Basiskennis voldoet aan de door Plato opgestelde richtlijnen en eindtermen en is geaccrediteerd door de SNRO (www.snro-intituut.nl).

NVPA
Het Nederlands verbond van psychologen, psychotherapeuten en agogen (de NVPA) heeft de psychotherapie opleidingen van academie Vesta goedgekeurd als specialisatie opleidingen. 

Erkenning binnen heel Europa
De NFG werkt samen met de European Association for Counselling (http://eac.eu.com).  Door deze samenwerking kunt u, wanneer u bij ons bent afgestudeerd, ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

Één theoretisch kader met 2 afstudeerrichtingen.
De studenten van de opleiding tot integratief therapeut voor volwassenen en de studenten van de kinderopleiding hebben gezamenlijk college. De theorie die u leert betreft de fysieke; sociaal-emotionele; cognitieve en existentiele ontwikkeling van het héle menselijk bestaan. Uw afstudeerrichting wordt bepaald door de toepassing van deze theorie binnen uw praktijk voorhulpverlening aan óf kinderen óf aan volwassenen. 

Uw praktijk
Vanf het tweede jaar werkt u onder supervisie, eerst als counselor en later als therapeut, in uw eigen praktijk. 

Nascholing
Eenmaal afgestudeerd kunt u, om uw deskundigheid op het vereiste niveau te houden of uit te breiden, binnen Vesta aan diverse verkorte vervolgopleidingen deelnemen, lezingen bijwonen en trainingen en cursussen volgen. Al onze nascholingen zijn door de SNRO, en daarmee door de meeste beroepsverenigingen, geaccrediteerd.

Docenten
Ons team bestaat uit docenten met een ruime ervaring in hun werk als psychiater, therapeut, kinder- en jeugdtherapeut, pedagoog, forensties psycholoog en arts.  
De EHBO lessen, incl. de jaarlijks te volgen herhaling, worden in Horst gegeven door Maud Hooft en Ger Weijs.
www.weijshooft.nl 
Binnen Academie Vesta worden, gekoppeld aan specifieke onderwerpen, diverse gastdocenten uitgenodigd.

 

Meer informatie vindt u op de Facebook pagina van Academie Vesta.

Volg Academie Vesta nu ook via Twitter.

 

 

 

Academie Vesta is een onderdeel van Boonman & van der Kroon BV

 

 

 
Enkele voordelen van onze opleidingen

Onze opleidingen zijn als enige door de SNRO beoordeeld met  ‘Excellent’. U volgt gegarandeerd een opleiding van hoogste kwaliteit.

U leert vanuit verschillende psychologische benaderingen een voor elke cliënt passende begeledingswijze te ontwikkelen en te bieden.

U leert zowel cliënten met enkelvoudige hulpvragen te begeleiden als cliënten met complexe hulpvragen.

U leert zowel zelfstandig te werken als multidisciplinair met bv psychiaters.

Onze lesgroepen bestaan uit maximaal 4 personen waardoor er veel individuele aandacht is voor elke student.

Naast groepsintervisie krijgt u 90 uur individuele begeleiding.

U kunt in uw eigen tempo studeren.

U krijgt vakinhoudelijke ondersteuning bij het opzetten van uw praktijk/onderneming. 

Vanaf het tweede studiejaar kunt u inkomsten hebben uit uw eigen praktijk.

U behaalt tijdens uw opleiding het door zorgverzekeraars verplichte diploma psychosociale basiskennis zonder extra kosten.

U wordt na uw afstuderen opgenomen in de Zorggids.

U kunt na uw afstuderen ook in andere Europese landen als volwaardig therapeut werken.

 

 

 

snro psbk plato hbo
snro psbk plato
CRKBO
nfg
vvvk
vbag
vereniging van natuurgeneeskundig therapeuten
vereniging van integraal therapeuten
batc beroepsorganisatie